NO822模特佑熙性感大尺度写真55P佑熙秀人网

NO822模特佑熙性感大尺度写真55P佑熙秀人网

 则余此一编也,虽只望诊中之一节乎,亦未始非切脉审症之证据,回生起死之范围也。又云∶“有余者泻之,不足者补之。

又有邪传五脏,而为腹痛者,始发于皮毛腠理,正气不能御邪,泮衍于血脉中,而传溜于内,大气入脏,腹痛下淫。 弱甚形色脱,必须第一方,参、术、苓、附,必用之药也。

一、舌光无苔,胃气绝也,不治。 植麻黄之地,冬不积雪,能通阳气于至阴之下。

若夫阳明之气,乃水谷之悍气,别走阳明,即行阳行阴之卫气,由中焦之所生。心可痛乎!血不足,则怔忡惊悸不安耳。

茯苓丁香共研末,米饮送服保平安。凡舌见白色而滑润,属大肠阳虚气汤者,补中益气汤送固肠散主之,补中益气汤见前。

歌括∶恶露不行诸症生,食少羸瘦现骨蒸。脏热肿热多痛痒,肺寒缩硬又多痰;若夫猝然觉肿痛,水浆难入语言难。

Leave a Reply